President of Shandong University, Professor Xu Xianming.

President of Shandong University, Professor Xu Xianming.


top